Luuubisz to

Nowy minimalistyczny skarb: Phillip Golub „filters”

Co to znaczy fizycznie wykonywać coś, co powtarza się w nieskończoność? Wciskać klawisze na pianinie w ten sam sposób, raz za razem, zamiast po prostu przenosić proces powtórek na maszynę? Jakie są emocjonalne i narracyjne implikacje dla wykonawcy i słuchacza, kiedy proces muzyczny musi być realizowany ręcznie — poprzez ciągły świadomy wysiłek — a nie automatycznie, poprzez naciśnięcie przycisku?

Filters to planowany tej jesieni solowy debiut pianisty i kompozytora Phillipa Goluba (ur. 1993),. Album w domyśle odpowiada właśnie na pytania o naturę powtórzenia i wykonania, odbierane przez pryzmat unikalnego stylu pianisty i kompozytora. Planowana data wydania albumu to 28.10.2022 ale już teraz możliwe jest zarezerwowanie pięknego wydania winylowego w pre-orderze.

Link do strony albumu.

„Nawet słuchacz, który nie zna technicznych aspektów cyfrowej repetycji, może wyczuć, że w tych pętlach jest coś innego”, mówi artysta. „Kiedy wiemy, że powtarzanie nie jest mechaniczne, pojawia się poczucie, że trzeba być bardzo skupionym z wykonawcą, być z nim”. Proces ręcznego powtarzania przypomina więc dla Golubia rodzaj rytuału, a nie tylko proces technologiczny. Interesuje go akt uczestnictwa w rozwijającej się w czasie jednostce.

Golub gra na pianinie od piątego roku życia, a komponuje od najmłodszych lat. Ale to jego wieloletnie doświadczenie jako wykonawcy, zarówno w tradycji klasycznej, jak i improwizowanej, dało mu wgląd – i pewność – aby zredukować swój materiał kompozytorski do minimum, skupiając się zamiast tego na akcie interpretacji muzycznej.

„Zacząłem z pierwszą pętlą jako ćwiczeniem w 2018 roku”, mówi. „Na początku myślałem, że to, co napisałem, będzie materiałem do dalszej kompozycji, że dopracuję materiał i uczynię z niego podstawę większego utworu. Ale im dłużej grałem to, co napisałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że to jest ten utwór”.

Golub kontynuował udoskonalanie swojego pomysłu, stopniowo komponując kolejne pętle, aby stworzyć ewoluujący zestaw utwórów, nazwanych wprost „pętla”. Badał różne czasy trwania i konteksty występów, czasami cicho wykonując pętlę lub dwie, gdy goście przybywali do sali recitalowej, innym razem programując popołudniowe występy, w których każda pętla przedłużała się do 45 minut lub więcej. Eksperymentował nawet z orkiestracją pętli dla różnych mieszanych zespołów kameralnych. Podczas nagrywania swojego debiutanckiego solowego albumu, Golub chciał wydestylować ponadczasową jakość tych utworów w doświadczenie wyłącznie na fortepianie i długości LP. Latem 2019 r., gdy w Los Angeles pracował nad operą z Wayne Shorterem i Esperanzą Spalding, zaplanował czas nagrania na prywatnym i pięknie utrzymanym Steinway D.

„Właściwie wykonałem każdą pętlę przez 45 minut lub więcej podczas sesji nagraniowych. Chciałem się upewnić, że mam wystarczająco dużo czasu, aby głęboko zaangażować się w każdy z utworów„”.

„Każda pętla na filtrach zawiera dwa „strumienie” muzyki – wyjaśnia Golub. „Zewnętrzny strumień składa się z jednego wysokiego i jednego niskiego dźwięku na pianinie, zawsze uderzanych razem. Strumień wewnętrzny jest ciągiem prostych triad większych lub mniejszych — z okazjonalnie zawieszoną kwartą lub dodaną septymą — które nieustannie zmieniają kontekst koloru dźwięków strumienia zewnętrznego. Dzieje się tu coś tajemniczego i magicznego, co jest charakterystyczne dla rezonansu, wybrzmiewania i alikwotów fortepianów. Myślę, że to mieszanie głośniejszego strumienia zewnętrznego z cichszą i gęstszą muzyką wewnętrzną jest sednem tego efektu.”

Strukturalnie każda pętla przechodzi przez uporządkowanie dwóch wewnętrznych sekcji — A i B — w większe wzory. Niektóre pętle mają prostsze struktury, takie jak AAB, podczas gdy inne są bardziej rozbudowane. To urządzenie służy nie tylko do zapewnienia wewnętrznych powtórzeń w każdej pętli, ale także do zróżnicowania zachowania każdej pętli, gdy jest poddawana przedłużonej powtarzalności, osiągając wewnętrzną równowagę podobną do haiku.

Podczas gdy harmoniczne i formalne wymiary filtrów są skrupulatnie kontrolowane, niektóre aspekty kompozycji są celowo otwarte. Na przykład: w kompozycji nie ma wyraźnego rytmu; przybliżony czas każdego zdarzenia jest oznaczony notacją czasoprzestrzenną. Zakres dopuszczalnych fraz — tu lekko rozciągnięty pasaż, tam drobna wariacja rytmiczna — to coś, co Golub poznał intuicyjnie. Istnieją również nieuniknione, ale namacalne różnice w muzycznej powierzchni i mikroakustycznych szczegółach, które pojawiają się z czasem, biorąc pod uwagę fizyczny fakt, że pianista wchodzący w interakcję z mechanicznym instrumentem jest prawie niezdolny do dokładnego powtórzenia.

„Słuchacz może nie być w stanie świadomie zidentyfikować wszystkich subtelnych różnic w wykonaniu przy każdym powtórzeniu, ale myślę, że muzyka sugeruje, że należy zwolnić i zwrócić na nie uwagę. Możesz bardzo uważnie skoncentrować się na otarciu między interwałami, różnicach w mikrotimingu lub dotyku w powtórzeniach, nie zawsze przewidywalnej kolejności A i B w formach i tak dalej. Możesz go założyć, aby iść spać, wykonywać swoje obowiązki, medytować lub iść na spacer. Możesz słuchać w samochodzie. Możesz użyć muzyki, aby się uspokoić i obniżyć ciśnienie krwi. Możesz też usiąść przy zgaszonych światłach i słuchać na systemie hi-fi w bardzo skupiony sposób. To wszystko jest ważne.

Filtry są celowo zaprojektowany do pracy w wielu kontekstach. Chociaż strukturalna integralność i nieskończenie różnorodne szczegóły tych pętli nagradzają skupione słuchanie, nigdy tego nie wymagają. To także po prostu piękna muzyka, w której można się zagubić.


Produkcja: Phillip Golub & Joseph Branciforte
Inżynieria: Ryan Beveridge
Mix: Rasmus Zwicki
Mastering: Joseph Branciforte w studio greyfade
Przygotowanie matrycy Vinyla: Scott Hull z Masterdisk
Tekst wstępniaka: Bruce Brubaker

EN:

What does it mean to physically perform something that repeats endlessly? To press down the keys on a piano in the same way, over and over again, rather than to simply offload the process of repetition to a machine? What are the emotional and narrative implications for performer and listener when the musical process must be realized manually — through continuous conscious effort — rather than automatically, through the press of a button?

Filters, the solo debut of pianist and composer Phillip Golub (b. 1993), implicitly poses and answers exactly such questions about the nature of repetition and performance, all through the prism of his lucid pianism.

“Even a listener who doesn’t know the technicalities of digital repetition can sense that there’s something different about these loops,” he says. “When we know the repetition is not mechanical, there’s a certain feeling of needing to stay very focused with the performer, to be there with them.” The process of manual repetition, then, resembles for Golub a kind of ritual, rather than merely a technological process. It is the act of participation in an entity unfolding over time that interests him.

Golub has been playing the piano since the age of five and composing since his early teens. But it was his decades of experience as a performer, in both the classical and improvised traditions, that gave him the insight — and the confidence — to reduce his compositional material down to its minimum, focusing instead on the act of musical interpretation.

“I started with the first loop as an exercise back in 2018,” he says. “I thought at first that what I had written would be the material for further composition, that I would elaborate the material and make it the basis of more music. But the more I played what I had written, the more I realized: wait, no, this is the piece. Just playing this over and over is the music.”

Golub continued to refine his concept, gradually composing more loops to create an evolving set. He explored different durations and performance contexts, sometimes quietly performing a loop or two as guests arrived to a recital hall, other times programming afternoon-length performances in which each loop extended to durations of 45 minutes or more. He even experimented with orchestrating the loops for various mixed chamber ensembles.

For the recording of his debut solo album, however, Golub wanted to distill the timeless quality of these pieces into a piano-only, LP-length experience. In summer 2019, while in Los Angeles for work on an opera with Wayne Shorter and Esperanza Spalding, he scheduled time to record on a privately owned and beautifully maintained Steinway D.

“I actually performed each loop for 45 minutes or more during the recording sessions. I really wanted to make sure I got a good chunk of time to get really deeply ‘in it.’” Golub then edited together his favorite sections of these extended performances to construct the final album versions.

“Each loop on Filters contains two ‘streams’ of music,” explains Golub. “The outer stream consists of a single high note and a single low note on the piano, always struck together. The inner stream is a succession of simple major or minor triads — with an occasional suspended fourth or added seventh — that continually re-contextualize the color of the pitches of the outer stream. Something mysterious and magical happens here that is unique to the resonance, decay, and overtones on pianos. I think that this blending of the louder outer stream with the quieter and denser inner music is at the core of the effect.”

Structurally, each loop proceeds by ordering two internal sections — A and B — into larger patterns. Some loops have simpler structures, such as AAB, while others are more elaborate. This device serves not only to provide internal repetition within each loop, but also to differentiate each loop’s behavior when subjected to extended repetition, achieving a haiku-like internal balance.

While the harmonic and formal dimensions of Filters are meticulously controlled, some aspects of the compositions are left intentionally open. There is no explicit rhythm specified in the composition, for instance; the approximate timing of each event is indicated with space-time notation. The range of acceptable phrasings — a slightly drawn-out passage here, a minute variation in rhythm there — is something Golub has come to know intuitively. There are also the inevitable, yet tangible, differences in musical surface and micro-acoustic detail that emerge over time, given the physical fact that a pianist interacting with a mechanical instrument is all but incapable of exact repetition.

“The listener may not be able to consciously identify all the subtle differences in the performance on each repetition, but I think the music suggests that you slow down and pay attention to them. You can focus very intently on the rubs between the intervals, the differences in micro-timing or touch across repetitions, the not-always-predictable order of the A’s and B’s in the forms, and so on. You can have it on to go to sleep, or do your chores, or meditate, or go for a walk. You can listen in the car. You can use the music to calm you and lower your blood pressure. Or you can sit down with the lights off and listen on a hi-fi system in a very focused way. It’s all valid.”

Filters is intentionally designed to work in many contexts. Although the structural integrity and endlessly variegated details of these loops reward focused listening, they never demand it. This is also just beautiful music to get lost in.


produced by phillip golub & joseph branciforte
engineered by ryan beveridge
mixed by rasmus zwicki
mastered by joseph branciforte at greyfade studio
vinyl cut by scott hull at masterdisk
liner text by bruce brubaker

 

O artyście*:

Phillip Golub to kompozytor i pianista mieszkający w Nowym Jorku. Jego muzyka przekracza granicę między improwizacją a zapisem. Jego praktyka muzyczna skupia się na analizie  prób jako miejsca współpracy muzycznej i kolektywnej twórczości jako procesu. 

Studiował kompozycję u Michaela Finnissy’ego i Juliana Andersona oraz grę na fortepianie i improwizację u Jasona Morana, Bruce’a Brubakera, Joe Morrisa i Rana Blake’a. Ukończył Harvard University (BA English), Guildhall School of Music & Drama (M.Mus. Composition) oraz The New England Conservatory (MM Jazz Performance).

Phillip jest współzałożycielem Tropos (Axioms//75ab (2020), Biophilia Records) i członkiem Sarafand Ensemble Layale Chaker (Inner Rhyme (2019), In A Circle Records). Występuje w różnych kontekstach z ostatnimi występami w Milton Court Concert Hall (Londyn), Brighton Fringe Festival, The Stone and National Sawdust (NYC) oraz Whitney Museum of American Art jako część wystawy Jasona Morana u boku legendy Cecila McBee . Jego kompozycje były wykonywane w takich miejscach jak Merkin Hall (NYC), The Broad Stage (Santa Monica, Kalifornia) oraz na festiwalach takich jak Tribeca New Music (NYC), Lake Champlain Chamber Music Festival i Hear Now Music Festival ( Los Angeles).

Phillip był także dramaturgiem muzycznym i koordynatorem muzycznym dla nowej opery (Ifigenia) powstałej ze współpracy Wayne’a Shortera i Esperanzy Spalding.

EN:

Phillip Golub is a composer and pianist based in New York. His music strides the boundary between the improvised and the notated. His musical practice centers around rethinking the rehearsal process as a site of musical sociality and collective creation. He is also an advocate for independent music artists’ labor rights as a member and organizer for Music Workers Alliance.

Philipp has studied composition with Michael Finnissy and Julian Anderson and piano and improvisation with Jason Moran, Bruce Brubaker, Joe Morris, and Ran Blake. He holds degrees from Harvard University (B.A. English), The Guildhall School of Music & Drama (M.Mus. Composition), and The New England Conservatory (M.M. Jazz Performance).

Phillip is the co-founder of Tropos (Axioms//75ab (2020), Biophilia Records) and a member of Layale Chaker’s Sarafand Ensemble (Inner Rhyme (2019), In A Circle Records). He performs in a variety of contexts with recent performances at Milton Court Concert Hall (London), the Brighton Fringe Festival, The Stone and National Sawdust (NYC) and the Whitney Museum of American Art as part of Jason Moran’s exhibit alongside the legend Cecil McBee. His compositions have been performed at venues such as Merkin Hall (NYC), The Broad Stage (Santa Monica, CA), and on festivals such as Tribeca New Music (NYC), Lake Champlain Chamber Music Festival, and the Hear Now Music Festival (Los Angeles).

Phillip was also the musical dramaturg and music coordinator for … (Iphigenia), a new opera born out of a collaboration by Wayne Shorter and esperanza spalding.

 

*Źródło: http://www.phillipgolubmusic.com/about.html


Warning: Illegal string offset 'fotozrodlocheck' in /home/users/wef/public_html/poly/wp-content/themes/shift/content.php on line 145

Warning: Illegal string offset 'zrodlo' in /home/users/wef/public_html/poly/wp-content/themes/shift/content.php on line 162

Tak. Korzystamy z ciasteczek w celach statystycznych. Na 90% nie przeczytasz treści tego komunikatu, ale jeżeli już to robisz to wiedz, że możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Więcej informacji o ciasteczkach